22 d’octubre 2015

PROPOSTA D'EUPV-AC PER DECLARAR TAVERNES “MUNICIPI CONTRA EL MALTRACTAMENT ANIMAL”EXPOSICIÓ DE MOTIUS

En 1978 la UNESCO proclamà la Declaració Universal dels Drets dels Animals, on es reconeixia oficialment, per primera vegada, una dignitat i un valor d’existència a tot tipus d’animal, independentment de la seua condició. A  més a més, en alguns articles del Codi Penal espanyol es contemplen penalitzacions aplicables al maltractament animal, tant en cas de lesions i morts injustificades com en circumstàncies d’abandonament d’animals o tinença en condicions insalubres o que suposen sofriment o menyscabament de les seues condicions de vida. I a l’àmbit del País Valencià també disposem de la Llei de Protecció dels Animals Domèstics, que té en compte aquestes situacions.

Així i tot, des d’Esquerra Unida considerem que la normativa vigent sobre el maltractament animal i la seua aplicació és clarament insuficient tant a nivell  local com autonòmic i  estatal. I en sintonia amb aquesta postura, molts Ajuntaments estan emprenent ja accions, com implantar regidories de protecció animal, agrupant totes aquelles mesures sensibles amb els animals que ja existien i plantejant i dissenyant-ne de noves. Com no podia ser d’altra manera, nosaltres, EU ens sumem a la consideració dels animals com a éssers que mereixen la nostra protecció i per tant, afirmem la nostra repulsa a tota acció que els cause un sofriment innecessari

Nosaltres pensem que, les situacions i activitats que tenen com a conseqüència el sofriment animal, fins i tot les autoritzades normativament, no deurien ser afavorides al nostre poble.

Apostem per propiciar un canvi de consciència que eduque als nostres fills i filles en el màxim respecte i la convivència pacífica amb els animals. Demanem una rigorosa aplicació de l’actual legislació contra el maltractament animal, al temps que reivindiquem un enduriment de les penes que es contemplen. Per tot açò proposem la següent.


PROPOSTA D'ACORD

PRIMER. Que Tavernes siga declarat públicament “Municipi contrari al Maltractament Animal”, i siga difós aquest compromís  a la ciutadania.

SEGON. Que no es done suport per part de l’Ajuntament a festes o activitats que impliquen l’ús d’animals sobre els que es produïsquen formes de vexació, sofriment o mort.

TERCER. Que siguen  controlades i sancionades per la Policia Local totes les situacions de maltractament, abandonament i tinença d’animals domèstics en condicions indignes.

QUART. Que no es formalitze cap contractació amb empreses que utilitzen animals amb finalitats lúdiques, com per exemple, circs amb exposició d’animals salvatges.

QUINT. Que es dediquen activitats, campanyes i espais municipals de difusió a l’àmbit de la defensa, la cura i la protecció dels animals i del seu medi.

SISÉ. Que es formalitze un protocol per a l’adequat tractament i recollida dels animals abandonats al municipi, mitjançant la creació d'una entitat protectora, que no execute en cap cas la mort de l’animal si no és per motius humanitaris i que contemple la cura i la recuperació.

SETÉ. Que es done suport i es fomente especialment tota iniciativa associacionista al voltant de la cura, la protecció i el control dels animals a Tavernes.

El portaveu del grup municipal EU-Acord Ciutadà

Eduardo Bononad Sala