24 d’octubre 2015

L'ESCOLA VALENCIANA QUE VOLEM. MOCIÓ D'EUPV-AC TAVERNES


D'ACORD  PER UNA EDUCACIÓ DE QUALITAT QUE GARANTISCA A TOT L’ALUMNAT VALENCIÀ LES COMPETÈNCIES NECESSÀRIES PER AFRONTAR ELS REPTES DE LA SOCIETAT VALENCIANA DEL SEGLE XXI
Eduardo Bononad Sala.  regidor  del Grup Municipal d’EUPV - AC, fent ús de la legalitat vigent, presenten al Plenari de la Corporació, per a la seua aprovació, la següent
MOCIÓ
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Resulta evident que les actuacions dels poders públics en els darrers anys han anat configurant un model d’escola desfasada tant pel que fa als continguts com a propostes pedagògiques, que ha marginat el valencià com a llengua pròpia del país, que ha promogut  interessos econòmics i ideològics en contra d’una escola pública i laica, que no ha sabut abastir els centres educatius d’instal·lacions suficients i adequades, que s’ha caracteritzat per unes retallades escandaloses en recursos materials i en dotació de professorat, i que s’ha dotat de un sistema d’avaluació que promou la competitivitat.

Aquestes accions ens allunyen d’una educació al servei del progrés econòmic i social, de la construcció d’una societat més culta, humana i solidària, i del benestar i la felicitat dels ciutadans i de les ciutadanes.

Afortunadament, aquesta situació de deixadesa de l’administració educativa, tant en l’àmbit estatal com en l’autonòmic, contrasta amb la tasca de molts ensenyants i el suport de moltes famílies que, des d’aquesta realitat, han defensat a través de la història i continuen defensant una escola publica, de qualitat i universal; sobre aquestes persones construïm la nostra esperança.

És hora d’assumir un model educatiu de qualitat, dotar-lo dels recursos materials i del professorat necessaris, aplicar-lo amb el compromís i suport de la majoria de la ciutadania i de les institucions, i fer-ne un seguiment continuat per tal que avance en línia amb el consens adoptat.

És per tot açò que proposem al Plenari de l’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna l’adopció del següent

ACORD:

Proposar els canvis necessaris per a construir l’escola valenciana del segle XXI que necessitem i que succintament es descriu:

L’escola valenciana del segle XXI ha de ser:

A      Valenciana
Una escola valenciana no solament en llengua sinó també en continguts; arrelada en la nostra tradició i també oberta al futur, a la ciència, les humanitats i la tecnologia, i a un món com més va més pròxim. I, especialment, instrument privilegiat en la revitalització i normalització de la nostra llengua i cultura, i en la construcció d’un projecte polític de futur per al país.

B      Plurilingüe
Una escola que proporcione una competència plurilingüe per a tot l’alumnat valencià; que incloga el valencià com a llengua pròpia del país i del nostre àmbit lingüístic, el castellà com a llengua cooficial i dues llengües estrangeres dins l’etapa obligatòria; que tinga en compte els referents lingüístics i culturals propis de l’alumnat immigrant, i que convertisca tot l’alumnat en aprenent de llengües estratègic i autònom, motivat per a aprendre durant tota la vida.

C      Intercultural
Una escola descobridora de sabers pertinents sobre la diversitat cultural de la societat, que fa prevaldre els valors democràtics i de respecte als drets humans i que desenvolupa les capacitats necessàries per a “viure junts”. És a dir, una escola que proporcione les estratègies i els elements de reflexió necessaris per a la convivència pacífica i la cohesió social al si de la societat valenciana.

D      Pública, gratuïta i laica
L’escola valenciana ha de ser pública, gratuïta i laica, sense adoptar perfils diferents per raó d’ideologia, llengua, situació geogràfica o nivell econòmic de l’alumnat. Les lleis han de determinar un model d’educació pública i totalment gratuïta per a tothom, amb centres dignes on puga assistir tot l’alumnat de la seua àrea d’influència.
Centres educatius plurals pel que fa a opcions ideològiques i religioses en un marc democràtic  i de respecte als drets humans.

E      Inclusiva
Cal reforçar la igualtat d’oportunitats d’una banda i també assegurar les actuacions compensadores que la facen possible.

F      Democràtica
L’escola valenciana ha de ser democràtica, ha de funcionar d’acord amb aquests valors i ha de procurar projectar-los sobre l’entorn.
L’escola només pot formar ciutadanes i ciutadans que practiquen la democràcia si aquesta és l’ànima del funcionament de tot el sistema educatiu a tots els nivells.
Ha de fer conéixer i assumir a l’alumnat els valors democràtics i de respecte pels drets humans, ha d’implicar la comunitat educativa en el seu projecte educatiu i establir pràctiques reals de participació. 

G      Oberta i participativa
Per a ser democràtica, l’escola ha de ser participativa. L’educació és cosa del professorat però també de les famílies i de totes les persones implicades. Tots els que formen part de la institució escolar, doncs, d’acord amb les seues responsabilitats i competències, han de participar tant en la presa de decisions com en les actuacions que les porten a terme. Aquesta participació els permetrà aportar la seua perspectiva i experiència, manifestar les seues necessitats i inquietuds, i col·laborar lleialment en el projecte comú. Al mateix temps, cada centre ha d’estar implicat en la comunitat més ampla —el poble o el barri— participant, juntament amb altres agents socials, cívics, polítics i administratius, en la construcció d’una ciutat educativa.

H      Crítica, creativa i innovadora
L’escola valenciana ha d’abandonar el model d’educació transmissiva, lamentablement massa estés encara. Ha d’afavorir que els xiquets i les xiquetes construïsquen els coneixements que adquireixen des d’una perspectiva crítica, amb les tecnologies i estratègies més actuals —TIC, enfocaments plurilingües, projectes de recerca, etc.—, sense conformar-se a fer un ús tradicional del llibre de text, creant coneixement nou en resposta a problemes i qüestions ben actuals del medi local o global, i adoptant mesures concretes d’acció social. En definitiva intentaran entendre el medi social,  cultural, natural i tecnològic en tota la seua complexitat per tal de transformar aquests sabers en instruments per al progrés, la transformació de l’entorn i la felicitat de les persones.

I        Amb autonomia
Una escola amb un elevat grau d’autonomia per a dissenyar els projectes educatius d’acord amb el context en el qual es troba, dotada de recursos, professorat i assessoraments necessaris per a desenvolupar-los eficaçment i que ret comptes dels resultats.

J       Científica
Necessitem una escola lligada a criteris científics. La conjuntura política del moment no pot condicionar els fonaments científics, filològics i pedagògics contrastats en què s’ha de sustentar el sistema educatiu.
L’escola valenciana ha de ser una escola que investiga, que cerca mètodes que faciliten un desenvolupament integral de les competències necessàries per a viure en la societat del segle XXI.

K      Transformadora, compromesa amb l’entorn local i global
Una escola que proporciona els instruments que faciliten l’aprenentatge de la realitat ambiental destinats a transformar aquesta realitat des de plantejaments de sostenibilitat.
Des d’aquesta perspectiva, l’escola valenciana ha d’estar compromesa, no solament des del punt de vista pedagògic sinó també ciutadà, amb els problemes més greus que té plantejat el món en aquest començament del segle XXI. No solament ha de fer prendre consciència als joves ciutadans en edat escolar sobre problemes com ara l’escalfament global, la destrucció del medi ambient, la sostenibilitat dels recursos o el dèficit energètic; tots els establiments educatius han de convertir-se en avançada d’un canvi d’actitud i de comportaments donant exemple, en el seu propi funcionament, de com s’haurien d’abordar tots aquests problemes: estalviar aigua i energia, gestionar les deixalles, compartir els materials escolars, etc.

L      Coeducadora
La coeducació comporta la promoció d’una educació que potencia la igualtat real d’oportunitats i l’eliminació de tota mena de discriminació per raó de gènere, com també la integració de forma explícita i amb continguts d’aprenentatge de la perspectiva de gènere i la formació en relacions afectives respectuoses i igualitàries.

M      Humana
L’escola valenciana que volem ha de ser, a més a més, una escola humana. És veritat que ha de valorar els sabers i les destreses importants per al futur, les referències culturals que ens enriqueixen des del passat i les competències que ens permeten gestionar els problemes del present. Però ha de ser, també, una escola que situe l’ésser humà en el centre de les seues preocupacions. Ha d’intentar promoure la felicitat i el benestar emocional de l’alumnat; assaciar la seua ànsia de saber sense esmorteir-la amb propostes didàctiques rutinàries o sense sentit; afavorir la complementarietat entre la perspectiva científica i la humanística a l’hora de plantejar-se i contestar preguntes, i d’abordar problemes; fer créixer la seua autonomia instructiva i personal eliminant progressivament les bastides innecessàries que el fan dependent per a sempre; engegar i enfortir la seua capacitat crítica a l’hora de jutjar tant els sabers com el comportament de les persones, incloent-hi el propi; fer l’alumnat més solidari i menys competitiu; desenvolupar les seues capacitats d’imaginació, de creació i de pensament original i divergent; acostumar-lo a treballar en equip per a resoldre problemes i gestionar projectes; despertar les seues ànsies de llibertat, igualtat i justícia, i encoratjar-lo a lluitar per aconseguir-les; ensenyar-li el valor de l’esforç... Una escola per a les persones, per a la vida, per a la convivència, per al futur.


L'Ajuntament de --- ha de notificar l'adopció d'aquest acord a la Conselleria d'Educació mitjançant l'entrada per registre. A més, aquest fet s’ha de notificar per correu certificat a Escola Valenciana-Federació d'Associacions per la Llengua, carrer de Josep Grollo,91 – baix; 46025 València.

En Tavernes de la Valldigna , a 8 de juliol .de 2015