19 de juliol 2013

EUPV SOL·LICITA AL PLENARI QUE LA TRÀNSFUGA JUSTIFIQUE QUASI 10.000€ O QUE ELS TORNE


Mercedes Pérez   Rodriguez    amb DNI 73903662 Q. Domiciliada en C/ Germanies 43 , 3er . 6. En representació de Esquerra Unida del País Valencià a Tavernes
Exposem:
Hem rebut notificació del “JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION NUMERO 4 DE SUECA Y VIOLENCIA SOBRE LA MUJER”
Sentència 0000091/2013. Sobre  la demanda de la regidora  trànsfuga Karina Vercher , contra l’expulsió del partit amb el que es va presentar a les el·leccions municipals.
La sentencia ens dona la raó a EUPV,  i per tant la regidora  trànsfuga deu ser considerada com no adscrita, i per tant no pot parlar mai més en nom del nostre grup, ni intentar estar integrada al grup municipal d’EUPV. Adjuntem copia de la sentència citada.
D’acord amb l’article nº 73.3 de la llei de Règim Local, la regidora, ara trànsfuga, tenía l’obligació com a única component del Grup Municipal d’EUPV,  de portar una contabilitat específica de la dotació econòmica dels diners assignats al grup municipal. Com que ara el Grup queda desert, cal demanar comptes.
No hem conegut que en tot aquest temps que la regidora trànsfuga, que s’ha caracteritzat per la escassa assistència a les seues llavors de regidora, haja fet cap acció que suposara despesa ninguna.
Per tot això
Sol·licitem:
Que la esmentada regidora, Karina Vercher siga considerada com a trànsfuga, i també no adscrita, amb tot el que segons la llei això comporta.
Que el plenari de l’Ajuntament, li demane la contabilitat especifica de l’assignació de 400 euros mensuals, que la regidora trànsfuga a rebut mentre estava al grup municipal d’EUPV, dels que ens cap moment ens ha fet justificació. Deixant ben clar el termini que li donen, ja que es una especialista en allargar els tràmits.
Que en cas de no justificar-se adequadament, ni a temps, amb el detall que significa el que la llei entén com a contabilitat especifica, torne eixos diners a les arques municipals.


Tavernes de la Valldigna a 19 de juliol de 2013